Ý nghĩa của từ ablation là gì:
ablation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ablation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ablation mình

1

0   0

ablation


Sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể). | Sự tải mòn (đá). | Sự tiêu mòn (sông băng).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

ablation


sự tan mòn (do băng)
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của ablation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abjure ablative >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa