Ý nghĩa của từ abiotic là gì:
abiotic nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ abiotic. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abiotic mình

1

0   0

abiotic


Vô sinh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   4

abiotic


không có sự sống, vô sinh~ condition điều kiện vô sinh~ environment môi trường vô sinh~ factor(s) (các) yếu tố vô sinh~ substance chất phi sinh vật~ waste chất thải vô sinh, chất thải phi sinh vật
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của abiotic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abiological abjection >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa