Ý nghĩa của từ Tài kiêm tám đấu là gì:
Tài kiêm tám đấu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Tài kiêm tám đấu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tài kiêm tám đấu mình

1

0   0

Tài kiêm tám đấu


Nói tài kiệt xuất, lỗi lạcThông chí: Tào Thực tự Tử Kiến, người nước Ngụy thời Tam quốc, con Tào Tháo, lên 10 tuổi đã giỏi nghề văn, hạ bút thành chư [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Tài kiêm tám đấu


Nói tài kiệt xuất, lỗi lạc Thông chí: Tào Thực tự Tử Kiến, người nước Ngụy thời Tam quốc, con Tào Tháo, lên 10 tuổi đã giỏi nghề văn, hạ bút thành chương. Tào Tháo cho là lạ. Về sau, Tào Thực văn tài càng thêm lỗi lạc. Tạ Linh Vân thường nói: "Văn chương trong thiên h [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của Tài kiêm tám đấu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tài ba tài xế >>