Ý nghĩa của từ Quá trời là gì:
Quá trời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Quá trời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá trời mình

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Quá trời


(Phương ngữ, Khẩu ngữ) quá mức, một cách đáng ngạc nhiên vui quá trời! thằng bé khóc quá trời! Đồng nghĩa: quá xá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Quá trời


Sometimes can use to express your feelings about something in an excessive way
Ex1: Bộ phim Bố Già hay động trời (The Godfather movie is really good)
Ex2: Liên, tại sao mày không thể giải toán 1+1=2, mày ngu động trời
(Lien, why can't you solve 1+1=2 math, you are so stupid)
Ex3: Thằng An nó lười dữ lắm (An, he is too lazy)
Ex4: Trà sữa này ngon vãi (This bubble tea is very delicious)
pim_vi - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2022
<< Quá tải Quá thể >>