pim_vi

Vote-up nhận được8
Vote-down nhận được46
Điểm:-37 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (7)

1

3 Thumbs up   5 Thumbs down

cạp đất mà ăn


Ex: Mày không có tiền trên đời này thì mày cạp đất mà ăn (When you don't have money in this world, you can bite the dust instead)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

2

2 Thumbs up   5 Thumbs down

mắc nợ


It means you borrow someone's money or things but in some case to talk back with people you don't like (they don't own you)
Ex: Tại sao mày muốn tao kết hôn với con Trang? Tao không mắc nợ mày!
(Why would you want me to marry with Trang? You don't own me!)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

3

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Quá trời


Sometimes can use to express your feelings about something in an excessive way
Ex1: Bộ phim Bố Già hay động trời (The Godfather movie is really good)
Ex2: Liên, tại sao mày không thể giải toán 1+1=2, mày ngu động trời
(Lien, why can't you solve 1+1=2 math, you are so stupid)
Ex3: Thằng An nó lười dữ lắm (An, he is too lazy)
Ex4: Trà sữa này ngon vãi (This bubble tea is very delicious)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

4

1 Thumbs up   6 Thumbs down


Ex: Mặt tôi lúc sáng khi thức dậy nhìn thấy ghê!
(My face when i wake up in the morning looks very ugly!)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

5

1 Thumbs up   4 Thumbs down

chết đi sống lại


Even you was born in the next life but you still...
Ex: Mày đúng là ngu chết đi sống lại (You are stupid even you was born in the next life)
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022

6

0 Thumbs up   4 Thumbs down

deleted 2 letter words


These words were on the todolist, but have been removed because it's too hard to write for them.

ex, bj, cv, pr, xd, pm, xh, ft, dj, pg, wc, pd, vs, mv, rc, vk, fa, dm, qq, qa, qc, iq, sb, vj, ox, hq, ly, it, eq, oz, dz, ck, hj, fs, ks, br, fc, hp, mx, hr, bx, vy, tm, lx, bf, ny, hx, gg, mc, ps, vl, ie, pc, mk, mt, fw, fx, mn, cq, pj, ct, jk, ms, kk, mb, lg, fm, up, jr, pv, pb, zq, jv, qs, px, wl, nl, tz, jw, hk, ln, qt, nm, mj, jx, uw, zt, bs, ax, ii, ml, jz, rr, ok, ij, np, kv, fb, ad, eg, lr, jf, xl, gt, wq, nq, kw, zw, ls, bv, jg, qd, nr, uf, kx, tk, zx, xn, ns, tl, xo, pk, mq, gx, la, zf, ui, fg, bz, xq, gb, fh, lc, qi, pn, cw, jm, xs, bg, sv, qj, tq, cx, vh, fk, nd, zk, wz, gf, nz, rh, sd, yq, hz, tt, jq, ri, lh, fn, ng, km, cg, iw, xc, gk, uq, aq, sf, dc, ur, hh, sh, tx, cj, rm, si, kq, ew, rn, ya, bp, uu, yw, dg, vq, cl, jb, gp, uv, av, yx, wm, ua, zs, rp, hl, gq, yy, ih, pz, nn, rq, yd, lp, jd, qv, ux, sm, zu, co, ac, hn, lq, qb, wp, ud, vu, mu, mm, yf, ho, so, ik, tj, rt, yg, eh, om, sp, vw, fd, mw, yh, qz, bb, ws, ug, mp, kd, rv, ej, gw, sr, qf, uh, yj, my, ah, lv, rb, xp, op, bd, wu, yk, mr, rx, lw, lb, st, zg, ip, qh, na, em, jl, xr, gz, or, dr, rz, ym, cb, re, ds, sa, yn, po, nc, ot, cc, rf, wy, ge, yo, pp, wd, cy, am, cd, bi, sx, yp, ts, an, jp, hd, qm, he, bk, sz, qn, gj, ap, se, db, md, rj, xx, hf, dx, bl, ta, ib, pt, zn, xy, hg, lj, bm, sg, ic, tw, lk, gm, us, as, wj, fq, pa, zp, mg, ll, iz, qr, xf, yv, nk, df, vp, td, mh, eb, lm, ja, xg, go, og, au, sj, if, kr, te, zr, mi, ro, yb, ec, bq, oh, sk, ig, py, dh, vr, ey, tf, cm, aa, yc, ed, lo, jc, qu, xi, oi, aw, sl, wn, fu, ub, di, kt, pe, ez, tg, cn, jy, ab, hm, ee, xj, gr, oj, yz, wo, fv, no, uc, ku, pf, vt, th, ye, ef, bt, je, qw, xk, gs, uy, ay, sn, za, dk, ti, zv, cp, ka, rs, bu, qx, ol, uz, az, zb, ue, dl, ph, vv, kb, ae, qy, xm, gu, va, ba, zc, il, wr, fy, pi, mo, cr, kc, af, ru, ei, lt, bw, jh, gv, on, vb, ky, sq, zd, im, qe, fz, dn, vx, fe, zy, cs, ag, yi, lu, ji, ra, oo, vc, kz, bc, ze, in, wt, nt, do, hs, ff, ke, rw, ek, by, jj, vd, io, qg, nu, dp, ht, pl, vz, mz, tn, cu, kf, ai, ve, el, gy, oq, be, wv, nv, uj, dq, yl, hu, wa, to, kg, aj, ry, vf, ca, rd, su, zh, ww, gc, nw, uk, hv, wb, fi, nb, tp, kh, ak, vg, en, ha, os, ld, zi, ir, wx, gd, nx, ul, hw, fj, ki, al, eo, lz, jn, xt, hb, bh, sw, zj, is, qk, um, dt, tr, kj, ou, vi, ep, ma, jo, rg, xu, hc, du, lf, ql, un, sc, hy, pq, we, fl, ne, cz, ov, ce, xv, dv, sy, zl, iu, xa, oa, uo, ao, wf, nf, da, kl, ow, er, cf, xw, dw, iv, xb, gh, ob, yr, ia, wg, tu, es, zm, li, qo, gi, oc, ys, wh, fo, nh, tv, kn, oy, vm, et, me, ch, js, rk, dy, tb, ix, qp, gl, od, ar, yt, pu, wi, fp, ni, dd, ko, vn, eu, zo, mf, ci, jt, rl, xz, bn, tc
pim_vi - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

7

0 Thumbs up   5 Thumbs down

log in


This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server. This is the new server.
pim_vi - Ngày 26 tháng 9 năm 2013
Ý nghĩa này không được chấp thuận

8

0 Thumbs up   4 Thumbs down

bất hủ


Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means. Bat hu means.
pim_vi - Ngày 26 tháng 9 năm 2018
Ý nghĩa này không được chấp thuận

9

0 Thumbs up   4 Thumbs down

nói ngọng


kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh kmlfgjoihgfjiohfjoihfjioh v
pim_vi - Ngày 27 tháng 9 năm 2018
Ý nghĩa này không được chấp thuận

10

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Vi diệu


Interesting in many different ways. .. .. .. .. .. .. ..
pim_vi - Ngày 19 tháng 8 năm 2022