Ý nghĩa của từ Quá thể là gì:
Quá thể nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá thể Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá thể mình

1

0   0

Quá thể


(Khẩu ngữ) quá mức bình thường có thể có ghét quá thể thấy chướng mắt quá thể!
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Quá thể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Quá trời Quá lửa >>