Ý nghĩa của từ Quá thể là gì:
Quá thể nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Quá thể Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Quá thể mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Quá thể


(Khẩu ngữ) quá mức bình thường có thể có ghét quá thể thấy chướng mắt quá thể!
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Quá trời Quá lửa >>