Ý nghĩa của từ HTML là gì:
HTML nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ HTML. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa HTML mình

1

2   1

HTML


html là viết tắt của từ Hyper Text Markup Langguage (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). Đây là một loại ngôn ngữ trình bày (không phải ngôn ngữ lập trình) dùng để thiết kế thông tin trên trang web
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

1   1

HTML


Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản: ngôn ngữ biên tập dùng thẻ dạng nội dung để soạn thảo trang World Wide Web. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

HTML


HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

HTML


Hay HTML, là chữ viết tắt của cụm từ Hyper Text Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu Siêu văn bản. Là một phần tử sử dụng ngôn ngữ lập trình trang web không thể thiếu trong World Wide Web, tạo nên website và các ứng dụng liên quan đến trang web.
nga - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

5

1   1

HTML


Là chữ viết tắt của "Hyper Text Markup Language", tức là ngôn ngữ siêu văn bản. Đây là một ngôn ngữ dùng để tạo trang web, chứa các trang văn bản và những tag (thẻ) định dạng báo cho web browser biết làm thế nào thông dịch và thể hiện trang web trên màn h́nh.
Nguồn: vitinhhtl.com

6

1   1

HTML


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

7

1   1

HTML


Ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng các trang web. HTML thường được sử dụng kết hợp với ngôn ngữ cho phép các nhà phát triển web thêm chức năng, chẳng hạn như PHP, CSS và JavaScript. [..]
Nguồn: vivicorp.com

8

1   1

HTML


ngôn ngữ siêu văn bản, là ngôn ngữ cơ bản nhất để tạo các trang web.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

9

0   1

HTML


HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của HTML
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< FTP cilantro >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa