Ý nghĩa của từ AAG là gì:
AAG nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AAG Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAG mình

1

0   0

AAG


anti-aircraft gun: súng (pháo) phòng không.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAG
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AABM AAGW >>