Ý nghĩa của từ AAGW là gì:
AAGW nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ AAGW Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAGW mình

1

0   0

AAGW


air-to-air guided weapon: vũ khí không đối không có điều khiển.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAGW
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< AAG AAO >>