Ý nghĩa của từ ớt tây là gì:
ớt tây nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ớt tây. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ớt tây mình

1

0   0

ớt tây


Nh. ớt cựa gà.
Nguồn: vdict.com

2

0   0

ớt tây


Nh. ớt cựa gà.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ớt tây
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ớt hiểm ý chí >>