Ý nghĩa của từ ước của trái mùa là gì:
ước của trái mùa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ước của trái mùa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ước của trái mùa mình

1

224 Thumbs up   110 Thumbs down

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 26 tháng 6, 2019

2

42 Thumbs up   19 Thumbs down

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
Trần Nhã Quyên - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

3

26 Thumbs up   14 Thumbs down

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
.... - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2022

<< hmmm có jav ý >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa