Ý nghĩa của từ ước của trái mùa là gì:
ước của trái mùa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ước của trái mùa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ước của trái mùa mình

1

213   107

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
nghĩa là gì - Ngày 26 tháng 6 năm 2019

2

37   18

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
Trần Nhã Quyên - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

3

23   11

ước của trái mùa


Cụm thành ngữ này là câu nói dân gian được lan truyền lâu nay của người dân Việt Nam. Nó ám chỉ việc mơ ước một điều không thể thực hiện được hoặc rất khó có khả năng thực hiện nó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là ước mơ ngay lúc đó không thích hợp để thực hiện.
.... - Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Thêm ý nghĩa của ước của trái mùa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hmmm có jav ý >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa