Ý nghĩa của từ đấu tranh là gì:
đấu tranh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ đấu tranh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đấu tranh mình

1

7   6

đấu tranh


đgt., (dt.) Chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy: đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đấu tranh tư tưởng đấu tranh giai cấp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

3   8

đấu tranh


| Chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy. | : '''''Đấu tranh''' bảo vệ.'' | : ''Tổ quốc.'' | : '''''Đấu tranh''' tư tưởng.'' | : '''''Đấu tranh''' giai cấp.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   9

đấu tranh


đgt., (dt.) Chống lại để bảo vệ hoặc giành lấy: đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đấu tranh tư tưởng đấu tranh giai cấp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "đ [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của đấu tranh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bao nhiêu bom >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa