Ý nghĩa của từ úy lạo là gì:
úy lạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ úy lạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa úy lạo mình

1

3   0

úy lạo


Trong Ủy Lạo thì có :
- Lạc quyên
- Xuất quỹ
Để khi đến thăm viếng đối tượng được Ủy lạo thì trao hiện kim hoặc hiện vật cộng với lời an ủi động viên, khích lệ. thì mới đầy đủ ý nghĩa Ủy lạo. Vì Ủy lạo khong chỉ bằng lời nói mà thôi.
Tho Le - Ngày 27 tháng 1 năm 2021

2

4   2

úy lạo


uý lạo đg. Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung. Uý lạo thương binh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

4   3

úy lạo


uý lạo đg. Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung. Uý lạo thương binh.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com

4

2   3

úy lạo


Uý lạo. | Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung. Uý lạo thương binh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của úy lạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đày đọa chìa khóa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa