Ý nghĩa của từ ymail là gì:
ymail nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ymail Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ymail mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ymail


viết tắt của Yahoo! Mail. dịch vụ gửi thư điện tử qua mạng Internet bằng máy tính hoặc các thiết bị khác, được công ty Yahoo! của Mỹ cung cấp. tên gọi này để phân biệt với Gmail, dịch vụ tương tự nhưng của công ty Google
hansnam - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013
<< aa aigoo >>