Ý nghĩa của từ would like là gì:
would like nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ would like. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa would like mình

1

0   0

would like


Từ này có nghĩa là "muốn, thích" làm gì đó.
Sau từ này cần có giới từ "to" rồi mới đến động từ.

Ví dụ: I would like to introduce my friend, Hayley.
Tôi muốn giới thiệu bạn của tôi, Hayley
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

would like


Trong tiếng Anh, cụm từ "would like" có nghĩa là thích, muốn
Ví dụ 1: - Would you like a cup of tea? "Yes, I would like. (Bạn có muốn một tách trà không? "Vâng, tôi rất thích")
Ví dụ 2: I would like something as bread, meet, juice,... (Tôi muốn một thứ gì đó như bánh mì, thị, trái cây,..)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của would like
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< can help 381 co y >>