Ý nghĩa của từ can help là gì:
can help nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ can help Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa can help mình

1

0   0

can help


Thường là can't help + động từ thêm đuôi -ing: không thể không, không thể cưỡng lại làm việc gì.
Ví dụ: Can't help falling in live with you: Không thể không yêu em.
thanhthu - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của can help
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cam ky thi hoa would like >>