Ý nghĩa của từ wonderful là gì:
wonderful nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ wonderful. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wonderful mình

1

11   6

wonderful


['wʌndəfl]|tính từ kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, gây ra sửng sốt, rất ngạc nhiênthe child's skill is wonderful for his age tài năng của cậu bé thật là phi thường v [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

4   4

wonderful


Kì lạ
..... - Ngày 12 tháng 12 năm 2015

3

5   7

wonderful


Kỳ lạ, phi thường; kỳ diệu, thần kỳ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   6

wonderful


Tính từ:
-kỳ lạ, phi thường, kỳ diệu, thần kỳ.
-tuyệt diệu
VD: life is wonderful ( đời thật đẹp)
Seven wonder of The Worlds (bảy kì quan thiên nhiên của thế giới)
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wonderful
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< womenfolk wonderment >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa