Ý nghĩa của từ why là gì:
why nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ why. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa why mình

1

66   36

why


1. Phó từ
Tại sao, vì sao. (Thường dùng để đặt câu hỏi về nghuyên nhân của sự vật hiện tượng0
VD: why was he late?
sao anh ấy đến muộn?
why not?
tại sao không?
That's the reason why
Đó là lý do vì sao
not to know why
không biết tại sao
2. Danh từ, số nhiều whys
Lý do, lý do tại sao
3. Thán từ
Sao!, thế nào!
VD: why, it's quite easy!
sao, thật là dễ!
ThuyNguyen - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

33   22

why


cái gì
khánh - Ngày 16 tháng 4 năm 2015

3

36   31

why


Là từ tiếng Anh dùng để hỏi lý do ai đó làm việc gì.
Ví dụ: why are you crying? = vì sao bạn khóc?
Đôi khi được dùng như đại từ trong mệnh đề quan hệ với nghĩa là " lý do mà"
Ví dụ: the reason why i left you is you don't tell me the truth.
Lý do tôi bỏ em vì em không nói thật với tôii
Caominhhv - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

4

28   29

why


Tại sao, vì sao. | : '''''why''' was he late?'' — sao anh ấy đến muộn? | : '''''why''' not?'' — tại sao không? | : ''that's the reason '''why''''' — đó là lý do vì sao | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

22   25

why


là tại sao vì sao
nhi - Ngày 09 tháng 3 năm 2015

6

19   22

why


why : tai sao
anh - Ngày 01 tháng 10 năm 2015

7

21   32

why


"Why" là ca khúc của 3T. Bài hát do Kenneth "Babyface" Edmonds sáng tác và Michael Jackson sản xuất.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của why
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< win begad >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa