Ý nghĩa của từ what are you doing là gì:
what are you doing nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ what are you doing. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what are you doing mình

1

51   37

what are you doing


có nghĩa là :
- ở hiện tại, dùng để hỏi hành động đang được diễn xa tại thời điểm nói: Bạn đang làm gì đấy?
- ở tương lai gần: Bạn định làm gì? hay bạn sẽ làm gì?
ví dụ:
What are you doing this evening? : Bạn làm gì tối nay?
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

37   28

what are you doing


what are you doing có nghĩ là " bạn đang làm gì đấy " trong tiếng anh
Ví dụ:
What are you doing yertesday? : bạn làm gì vào ngày hôm qua?
Lùn - Ngày 26 tháng 9 năm 2014

3

35   29

what are you doing


what are you doing có nghĩ là " bạn đang làm gì đấy " trong tiếng anh
Ví dụ:
What are you doing yertesday? : bạn làm gì vào ngày hôm qua?
Lùn - Ngày 26 tháng 9 năm 2014

4

39   35

what are you doing


là câu hỏi trong tiếng anh nghĩa là bạn đang làm gì đấy.
ví dụ what are you do ing, Tom now , i am reading book, nghĩa là Tom, bây giờ bạn đang làm gì đấy?. tôi đang đọc sách
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

14   18

what are you doing


bạn đag làm gì đấy
nguyendieulinh - Ngày 26 tháng 12 năm 2015

6

27   39

what are you doing


ban dang lam gj vây
hiền ngố - Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Thêm ý nghĩa của what are you doing
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ajinomoto aoe >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa