Ý nghĩa của từ well noted là gì:
well noted nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ well noted. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa well noted mình

1

4   0

well noted


Cho biết đã hiểu và ghi chú nó lại, mang hàm ý rất quan tâm việc đang đề cập đến
Vy - Ngày 25 tháng 5 năm 2020

2

0   0

well noted


Nghĩa của cụm từ: khả năng hoặc mang tính chất của việc ghi chú tốt (cách đặt trọng tâm trong ý chính, trình bày tốt).
Ví dụ: Cô ấy là một người giỏi trong việc ghi chú nhất tôi từng được biết. (She is the most well-noted person I have ever seen before).
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của well noted
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< let me down klq có >>