Ý nghĩa của từ vie là gì:
vie nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vie. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vie mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

vie


Ganh đua; tranh, tranh giành, cạnh tranh, thi đua. | : ''to '''vie''' in increased labour efficiency'' — thi đua tăng năng suất | Sự sống. | : ''Les conditions nécessaires à la '''vie''''' — những [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   5 Thumbs down

vie


Ganh đua; tranh, tranh giành, cạnh tranh, thi đua. | : ''to '''vie''' in increased labour efficiency'' — thi đua tăng năng suất | Sự sống. | : ''Les conditions nécessaires à la '''vie''''' — những [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< API eng >>