Ý nghĩa của từ uptrend là gì:
uptrend nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uptrend Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uptrend mình

1

0   0

uptrend


Khuynh hướng đi lên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của uptrend
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< upthrust urban >>