Ý nghĩa của từ up to now là gì:
up to now nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ up to now Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa up to now mình

1

14   11

up to now


có nghĩa: cho tới tận bây giờ. Đây là trạng từ chỉ dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, nghĩa là vẫn còn tiếp diễn đến hiện tại.
Ví dụ: "Up to now,there has been no woman being chosen the US president." có nghĩa: "cho tới bây giờ vẫn chưa có vị chủ tích nước là phụ nữ ở Mỹ"
thanhthanh - Ngày 07 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của up to now
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< samp samp;p >>