Ý nghĩa của từ unknowing là gì:
unknowing nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unknowing Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unknowing mình

1

0   0

unknowing


Không hay, không biết. | Không có ý thức.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unknowing
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unknowable unknown >>