Ý nghĩa của từ unknowable là gì:
unknowable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unknowable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unknowable mình

1

0   0

unknowable


Không thể biết được. | Không thể nhận thức được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unknowable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unkink unknowing >>