Ý nghĩa của từ universal là gì:
universal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ universal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa universal mình

1

1   1

universal


thông dụng, phổ biến; (thuộc) vũ trụ, (thuộc) thế giới
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

1   2

universal


Kiểu xe 4 chỗ có ca-bin kéo dài kiền với khoang hành lý.
Nguồn: xe360.vn

3

0   2

universal


Thuộc vũ trụ, thuộc thế giới, thuộc vạn vật. | : '''''universal''' gravitation'' — sức hấp dẫn của vạn vật | : '''''universal''' language'' — ngôn ngữ thế gi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   3

universal


Kiểu sedan có ca-bin kéo dài liền với khoang hành lý.
Nguồn: daidothanh.com

Thêm ý nghĩa của universal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< univalve universalism >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa