vvob.be

Website:https://www.vvob.org/nl
Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được2
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (18)

1

2   1

curriculum


Chương trình giảng dạy
Nguồn: vvob.be

2

2   0

technology


Công nghệ
Nguồn: vvob.be

3

2   1

to transform


Chuyển đổi
Nguồn: vvob.be

4

1   0

toolbox


Bộ công cụ
Nguồn: vvob.be

5

0   0

collaborative learning


Học tập hợp tác
Nguồn: vvob.be

6

0   0

continues professional development


Phát triển chuyên môn không ngừng
Nguồn: vvob.be

7

0   0

continuum


Miền liên tục
Nguồn: vvob.be

8

0   0

ict integration


Tích hợp công nghệ thông tin
Nguồn: vvob.be

9

0   0

meaningful learning


Học tập có ý nghĩa
Nguồn: vvob.be

10

0   0

pedagogy


Phương pháp
Nguồn: vvob.be