shushucucai

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yep


yep thì thường là vâng còn yes thì lại thường là đồng ý có
shushucucai - Ngày 31 tháng 12 năm 2016
Ý nghĩa này không được chấp thuận

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yep


yep thì thường là vâng còn yes thì lại thường là đồng ý có
shushucucai - Ngày 31 tháng 12 năm 2016
Ý nghĩa này không được chấp thuận

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

yep


yep thì thường là vâng còn yes thì lại thường là đồng ý có
shushucucai - Ngày 31 tháng 12 năm 2016