hmu.edu.vn

Website:http://hmu.edu.vn/news/default.aspx
Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được1
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1199)

1

0   0

abarthrosis


Khớp động
Nguồn: hmu.edu.vn

2

0   0

abarticular


Không gây tổn thương khớp Ngoài khớp.
Nguồn: hmu.edu.vn

3

0   0

abarticulation


Sự sai khớp Khớp động
Nguồn: hmu.edu.vn

4

0   0

abasia


Mất khả năng đi, mất đi ( do mất phối hợp ) abasia astasia Chứng không đi đứng được abasia atactica Chứng đi lẩy bẩy, mất đi [..]
Nguồn: hmu.edu.vn

5

0   0

abasia astasia


Chứng không đi đứng được
Nguồn: hmu.edu.vn

6

0   0

abasia atactica


Chứng đi lẩy bẩy, mất điều hòa
Nguồn: hmu.edu.vn

7

0   0

abasia trepidans


Chứng mất đi run
Nguồn: hmu.edu.vn

8

0   0

abasic


Thuộc chứng mất đi
Nguồn: hmu.edu.vn

9

0   0

abatardissement


Sự thoái biến Sự suy đồi ( của nòi giống )
Nguồn: hmu.edu.vn

10

0   0

abatic


Thuộc chứng mất đi.
Nguồn: hmu.edu.vn