Aoiyuki Kana

Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được1
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

government


1. sự cai trị, sự cai quản, sự thống trị
2. chính phủ, nội các
3. chính quyền
Aoiyuki Kana - Ngày 27 tháng 7 năm 2016