Ý nghĩa của từ tuyệt luân là gì:
tuyệt luân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tuyệt luân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyệt luân mình

1

3   0

tuyệt luân


Vượt lên trên các loại thường (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   0

tuyệt luân


Vượt lên trên các loại thường (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   0

tuyệt luân


Vượt lên trên các loại thường (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tuyệt luân". Những từ có chứa "tuyệt luân" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dicti [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của tuyệt luân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< làm loạn làm phiền >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa