Ý nghĩa của từ turn out là gì:
turn out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ turn out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa turn out mình

1

2   0

turn out


1. Kết thúc theo một cách cụ thể nào đó:
VD:
- Everything turned out just fine
- She brought me home. Then it turned out it's her boyfriend's place.
2. Xoay ra, chĩa ra ngoài: the book was left on the table turned out towards me
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

turn out


Cụm động từ: đến, xảy đến, xuất hiện
- Xảy ra theo một cách cụ thể hoặc có một kết quả cụ thể, đặc biệt là một kết quả không mong muốn
- Được biết đến hoặc khám phá cuối cùng và đáng ngạc nhiên
Ví dụ: Tôi vui vì cái kết trở nên mãn nhãn. (I am excited because the end of the story turns out for happiness).
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của turn out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< runtime jg >>