Ý nghĩa của từ tuốt tuột là gì:
tuốt tuột nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tuốt tuột. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuốt tuột mình

1

0   0

tuốt tuột


Tất cả. | : ''Chấp '''tuốt tuột'''.'' | : ''Bỏ đi '''tuốt tuột'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tuốt tuột


Tất cả: Chấp tuốt tuột; Bỏ đi tuốt tuột.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tuốt tuột


Tất cả: Chấp tuốt tuột; Bỏ đi tuốt tuột.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tuốt tuột


(Khẩu ngữ) như tuốt (nhưng nghĩa mạnh hơn) đoán sai tuốt tuột mắng tuốt tuột cả lớn lẫn bé
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của tuốt tuột
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiệt tác kiệt xuất >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa