Ý nghĩa của từ trung hòa tử là gì:
trung hòa tử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trung hòa tử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trung hòa tử mình

1

0   0

trung hòa tử


Hạt cơ bản không mang điện, ở trong hạt nhân của nguyên tử.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trung hòa tử


Hạt cơ bản không mang điện, ở trong hạt nhân của nguyên tử.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trung hòa tử". Những từ có chứa "trung hòa tử" in its definiti [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trung hòa tử


Hạt cơ bản không mang điện, ở trong hạt nhân của nguyên tử.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của trung hòa tử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lưu trú lưu độc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa