Ý nghĩa của từ trực nhật là gì:
trực nhật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trực nhật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trực nhật mình

1

5   5

trực nhật


Được phân công theo dõi sự thực hiện nội quy của một cơ quan trong một ngày. | : ''Cắt người '''trực nhật'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   5

trực nhật


Cg. Trực ban. Được phân công theo dõi sự thực hiện nội quy của một cơ quan trong một ngày: Cắt người trực nhật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trực n [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   5

trực nhật


Cg. Trực ban. Được phân công theo dõi sự thực hiện nội quy của một cơ quan trong một ngày: Cắt người trực nhật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   7

trực nhật


Được phân công theo dõi sự thực hiện nội quy của một cơ quan trong một ngày,làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh, v.v. của cơ quan, trường, lớp, v.v. trong một ngày.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 9 năm 2022

5

1   7

trực nhật


làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh, v.v. của cơ quan, trường, lớp, v.v. trong một ngày [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của trực nhật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kết thái, trương đăng kết tóc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa