Ý nghĩa của từ trọng dụng là gì:
trọng dụng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ trọng dụng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trọng dụng mình

1

5   4

trọng dụng


Dùng người có nhiều khả năng vào cương vị quan trọng: Trọng dụng nhân tài.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4   5

trọng dụng


tin cậy và giao cho những công việc, chức vụ quan trọng, xứng đáng trọng dụng nhân tài được cấp trên trọng dụng
Nguồn: tratu.soha.vn

3

4   6

trọng dụng


Dùng người có nhiều khả năng vào cương vị quan trọng. | : '''''Trọng dụng''' nhân tài.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   6

trọng dụng


Dùng người có nhiều khả năng vào cương vị quan trọng: Trọng dụng nhân tài.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trọng dụng". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của trọng dụng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< huyền chức huyền thoại >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa