Ý nghĩa của từ trọng địa là gì:
trọng địa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trọng địa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trọng địa mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trọng địa


Chỗ đất xung yếu về mặt quân sự. | : ''Trong lịch sử ở nước ta,.'' | : ''Chi.'' | : ''Lăng là một '''trọng địa'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trọng địa


Chỗ đất xung yếu về mặt quân sự: Trong lịch sử ở nước ta, Chi Lăng là một trọng địa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trọng địa". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trọng địa": . Tràng Xá t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trọng địa


Chỗ đất xung yếu về mặt quân sự: Trong lịch sử ở nước ta, Chi Lăng là một trọng địa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< linh dược linh kiện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa