Ý nghĩa của từ toàn thị là gì:
toàn thị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ toàn thị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa toàn thị mình

1

0   0

toàn thị


Đều là. | : '''''Toàn thị''' người tích cực.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

toàn thị


Đều là: Toàn thị người tích cực.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "toàn thị". Những từ phát âm/đánh vần giống như "toàn thị": . toàn thể toàn thị [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

toàn thị


Đều là: Toàn thị người tích cực.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của toàn thị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lập thân lập xuân >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa