Ý nghĩa của từ tiền tiêu là gì:
tiền tiêu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tiền tiêu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiền tiêu mình

1

106   24

tiền tiêu


nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch vọng gác tiền tiêu vị trí tiền tiêu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

42   18

tiền tiêu


Tiền tiêu
nơi canh gác ở phía trước khu vực trú quân, hướng về phía địch vọng gác tiền tiêu vị trí tiền tiêu
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 10 năm 2016

3

10   6

tiền tiêu


Tiền tiêu cũng có nghĩa là người đầu tiên xung phong ra chiến trường
Lê Cao Tiến - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

4

33   43

tiền tiêu


Nh. Tiền đồn. Vị trí tiền tiêu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tiền tiêu". Những từ có chứa "tiền tiêu" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary:& [..]
Nguồn: vdict.com

5

21   40

tiền tiêu


Nh. Tiền đồn. Vị trí tiền tiêu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tiền tiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tiền Hải Tiểu Cần >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa