Ý nghĩa của từ thoạt tiên là gì:
thoạt tiên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thoạt tiên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thoạt tiên mình

1

7   1

thoạt tiên


thoạt kỳ thủy. Lúc đầu, trước hết. | : '''''Thoạt tiên''' bắn trọng pháo rồi mới xung phong.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   3

thoạt tiên


Cg. Thoạt đầu, thoạt kỳ thủy. Lúc đầu, trước hết : Thoạt tiên bắn trọng pháo rồi mới xung phong.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thoạt tiên". Những t [..]
Nguồn: vdict.com

3

4   5

thoạt tiên


Cg. Thoạt đầu, thoạt kỳ thủy. Lúc đầu, trước hết : Thoạt tiên bắn trọng pháo rồi mới xung phong.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   3

thoạt tiên


như thoạt đầu thoạt tiên nó không đồng ý, phải thuyết phục mãi mới được
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thoạt tiên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sáo sậu sáp nhập >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa