Ý nghĩa của từ thủ lĩnh là gì:
thủ lĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thủ lĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thủ lĩnh mình

1

8   4

thủ lĩnh


Người đứng đầu một đoàn thể : Thủ lĩnh người da đen ở Mỹ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thủ lĩnh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thủ [..]
Nguồn: vdict.com

2

3   4

thủ lĩnh


Người đứng đầu một đoàn thể : Thủ lĩnh người da đen ở Mỹ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7   8

thủ lĩnh


người đứng đầu lãnh đạo một tập đoàn người tương đối lớn thủ lĩnh một bộ lạc được tôn làm thủ lĩnh
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   5

thủ lĩnh


Người đứng đầu một đoàn thể. | : '''''Thủ lĩnh''' người da đen ở.'' | : ''Mỹ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của thủ lĩnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhân hậu thủ bút >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa