Ý nghĩa của từ temp là gì:
temp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ temp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa temp mình

1

0   0

temp


Nhân viên tạm thời (nhất là thư ký). | Làm công việc tạm thời. | Nhiệt độ (temperature).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

temp


1. Từ "temp" ghi tắt của từ "temperature", nó là danh từ có nghĩa là nhiệt độ. Ví dụ: How is the temp today? (Nhiệt độ hôm nay thế nào?)
2. Từ "temp" trong tiếng Anh là danh từ có nghĩa là nhân viên tạm thời hoặc là động tùe có nghĩa là làm một việc gì đó tạm thời.
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

0   0

temp


(viết tắt của temporary worker) nhân viên tạm thời
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của temp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trendiness trendily >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa