Ý nghĩa của từ tee off là gì:
tee off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tee off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tee off mình

1

1   0

tee off


Cụm từ "tee off" ghi đầy đủ là "t-shirt oficial", nghĩa là áo thun chính hãng
Ví dụ: Now she is shopping with me, she will buy a tee off from this brand. (Bây giờ cô ấy đang đi mua sắm với tôi, cô ấy sẽ mua một cái áo chính hãng từ thương hiệu này)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tee off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< you too ik có >>