Ý nghĩa của từ take into account là gì:
take into account nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ take into account Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa take into account mình

1

0   0

take into account


Nghĩa của cụm từ:
- Để xem xét hoặc ghi nhớ một cái gì đó khi đánh giá một tình huống
Ví dụ: Một người giáo viên tốt thì nên ghi nhớ việc sự quan trọng trong việc giáo dục và đạo đức. (A good teacher takes into account of the importance of education and ethics).
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của take into account
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jitter hang on >>