Ý nghĩa của từ tụ đầu là gì:
tụ đầu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tụ đầu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tụ đầu mình

1

0   0

tụ đầu


Sum họp với nhau.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tụ đầu


sum họp với nhau. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tụ đầu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tụ đầu": . tả hữu tài tử táo tàu tàu tàu tất y [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tụ đầu


sum họp với nhau
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tụ đầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giả trang giả trá >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa