Ý nghĩa của từ giả trá là gì:
giả trá nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ giả trá. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giả trá mình

1

0   0

giả trá


Gian dối.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

giả trá


Gian dối.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giả trá". Những từ phát âm/đánh vần giống như "giả trá": . giả trá giá trị giải trí giải trừ giặc trờ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

giả trá


Gian dối.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

giả trá


giả dối để đánh lừa tình yêu giả trá con người giả trá Đồng nghĩa: dối trá, giả dối
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của giả trá
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tụ đầu tụ tập >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa