Ý nghĩa của từ tổ hợp là gì:
tổ hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tổ hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tổ hợp mình

1

7   4

tổ hợp


Tổng số của nhiều thành phần hợp lại.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4   6

tổ hợp


Trong Toán học, tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn có thể đếm được s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

3   6

tổ hợp


bộ phận của máy điện thoại, dùng để nghe và nói áp chặt ống tổ hợp vào tai cái gồm nhiều thành phần kết hợp vớ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   6

tổ hợp


Tổng số của nhiều thành phần hợp lại.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tổ hợp". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tổ hợp": . tái hợp tập h [..]
Nguồn: vdict.com

5

2   7

tổ hợp


Tổng số của nhiều thành phần hợp lại. | Tập hợp (không có thứ tự) chứa một số lượng (''r'') các phần tử của một tập hợp (''S'') đã cho (''r'' nhỏ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tổ hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gấu chó hiền hòa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa