Ý nghĩa của từ synonym là gì:
synonym nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ synonym. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa synonym mình

1

0   0

synonym


Từ đồng nghĩa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

synonym


tên gọi khác (dùng trong danh pháp khoa học ở thực vật)
Nguồn: dream4life.co

3

0   0

synonym


Danh từ: đồng nghĩa
- Một từ hoặc cụm từ có cùng nghĩa hoặc gần giống với một từ hoặc cụm từ khác trong cùng một ngôn ngữ
Ví dụ đồng nghĩa với từ "very" có những từ: badly, sure-enough, mere,... Hoặc từ "big": vast, sizable, huge, massive, large,...
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của synonym
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< synodic synonymist >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa