Ý nghĩa của từ sort out là gì:
sort out nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sort out Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sort out mình

1

1   0

sort out


Trong tiếng Anh, "sort out" là cụm động từ có nghĩa là thu xếp, sắp xếp, giải quyết (một việc gì đó)
Ví dụ: We have sorted out full arrangements before we left my house. (Chúng tôi đã thu xếp đầy đủ trước khi chúng tôi rời khỏi căn nhà của tôi)
la gi sister - Ngày 15 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sort out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< two wrongs don't make a right tang lu >>