Ý nghĩa của từ so far so good là gì:
so far so good nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ so far so good. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa so far so good mình

1

20   14

so far so good


một cụm từ tiếng Anh

so far: cho đến bây giờ. chỉ khoảng thời gian trong quá khứ bắt đầu từ một thời điểm nào đó đến bây giờ

so good: vẫn tốt

so far so good = cho đến giờ vẫn tốt. ý nói tình trạng, tình hình vẫn tốt nhưng không chắc trong tương lai có còn tốt không
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

17   12

so far so good


Tiến độ công việc đã hoàn thành cho đến nay, Cho đến này thì vẫn tốt.
Tuy nhiên nó không có nghĩa là trong tương lai công việc đó sẽ không tốt.
Ví dụ: How's it going with you and your girl friend?
So far so good
thanhthu - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

13   12

so far so good


so far so good là cụm thành ngữ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt là "đến giờ vẫn ổn".

xin hết
trung - Ngày 29 tháng 9 năm 2016

4

0   0

so far so good


Trong tiếng Anh, cụm từ "so far so good" là thành ngữ có nghĩa là tốt đẹp, mọi thứ vẫn ổn, cho đến nay vẫn tốt.
Ví dụ: I live here So far so good, you did not need to worry about my problem. (Tôi sống ở đây rất tốt, bạn không cần phải lo lắng cho vấn đề của tôi)
la gi sister - Ngày 15 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của so far so good
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uyên ương h vn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa